Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce
vyhlášená
Pozemek s bytovým projektem Paper Block, Praha 7 - Holešovice
Začátek aukce
nebyl stanoven
Konec aukce
nebyl stanoven
Minimální příhoz
500 000 Kč
Nejnižší podání
250 000 000 Kč
Aktuální cena

Aukce ještě nezačala.


Číslo
P/1/12/22
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

English version below

 

 

Pozemky s bytovým projektem s HPP 12 700 ma 147 byty jsou součástí městského bloku mezi ulicemi U Papírny a Železničářů, v severozápadní části rozvojové lokality Holešovice – Bubny – Zátory u stanice Metra C – Nádraží Holešovice.  Stanice metra je vzdálena 250 m.

Pro pozemky o velikosti 3500 m2  je zpracován záměr „Bytový dům Paper Block Holešovice“, ke kterému je vydáno Závazné stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy potvrzující soulad záměru s platnými zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy a platným Územním plánem hl. m. Prahy. K záměru je uzavřena i Smlouva o spolupráci s Městskou částí Praha 7.

V těsném sousedství je již navržen nový projekt se 60 byty, jehož autory jsou architekti studia Apropos Architects
https://www.archiweb.cz/n/domaci/bytovy-dum-na-rohu-ulic-zeleznicaru-a-za-papirnou-navrhnou-apropos-architects.

Dle schváleného záměru je možné na pozemcích realizovat novostavbu polyfunkčního bytového domu a rekonstrukci a nástavbu navazujícího menšího stávajícího domu v JV rohu pozemků, které dotvářejí původní městský blok. Novostavba je navržena s pěti nadzemními podlažími, podkrovím a dvěma podzemními podlažími. V podzemních podlažích jsou navržena parkovací stání a technické zázemí obou objektů (novostavby i rekonstruovaného domu). V přízemí jsou navrženy prostory občanské vybavenosti (obchody v rámci novostavby a jednotky služeb v rámci rekonstruovaného domu. Ostatní podlaží jsou navržena jako bytová. Novostavba je členěna do čtyř sekcí, krajní pětipodlažní s plochou střechou a zbývající šestipodlažní (poslední podlaží v šikmé střeše). Rekonstruovaný původně dvoupodlažní dům je navržen s pěti nadzemními podlažími (poslední podlaží v šikmé střeše).

Celková hrubá podlažní plocha záměru je 12 700 m2 (novostavba 9 816 ma rekonstruovaný dům 2 884 m), celková navržená užitná plocha 11 326 m2, počet navržených bytů 147 (1+kk - 3+kk), plocha obchodu a služeb 2 614 m2. Navrženo je napojení na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod,  horkovod, elektřina přes novou trafostanici, likvidace dešťových vod retenční nádrží a vsakovacím objektem ve vnitrobloku.

V současné době se na pozemku nachází starší dvoupodlažní provozní areál převážně halového typu. Předmět aukce je aktuálně pronajat do 30.6.2023 s možností prodlužování vždy o další 3 měsíce s automatickou prolongací v případě zájmu obou stran.

 

Kromě dokumentů uvedených jako přílohy na tomto portálu poskytneme proti podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací přístup ke kompletní již zpracované dokumentaci.

 

 

Prohlídky:

V individuálně dohodnutých termínech.

Kontakt Ing. Pavel Čelikovský, tel. 777 721 510.

 

Adresa pro prohlídkuU Papírny 100/2, Praha 7, Holešovice

 

Přílohy jsou postupně doplňovány

 

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Pavel Čelikovský

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Mobil: 777 721 510

Tel.: 221 666 666


English version

 

Development land with residential project, gross floor area 12.700 m2 and 147 flats, is a part of the city block between U Papírny and Železničářů streets, in the northwestern part of the development locality Holešovice - Bubny - Zátory near the Metro station C - Nádraží Holešovice.  The metro station is 250m away.

For the land of 3.500 m2 the plan of Paper Block Holešovice Residential house has been prepared, for which a binding statement of the Department of Territorial Development of the Prague city Council has been issued, confirming the project’s compliance with the valid principles of territorial development of the city of Prague and the valid Zoning Plan of the city of Prague. The project is also accompanied by a Cooperation Agreement with the Prague 7 Municipal District.

In the immediate vicinity, a new 60-apartment project has already been designed by Apropos  Architects

https://www.archiweb.cz/n/domaci/bytovy-dum-na-rohu-ulic-zeleznicaru-a-za-papirnou-navrhnou-apropos-architects.

According to the approved plan, it is possible to build a new multifunctional apartment building on the land, reconstruction, and extension of the next smaller existing house in the southeast corner of the land, which completes the original city block. The new building is designed with five storeys, an attic and two underground storeys. Parking spaces and technical facilities for both buildings (the new building and the reconstructed house) are proposed on the underground floors. On the ground floor, public facilities (shops within the new building and service units within the reconstructed house) are proposed. The other floors are designed as residential. The new building is divided into four sections, the outermost five storeys with a flat roof and the remaining six storeys (the last one in a pitched roof). The reconstructed house, originally two storeys, is designed with five storeys (the last one in a pitched roof as well).

The total gross floor area of the project is 12,700 m2 (the new building with an area of 9,816 m2 and the reconstructed house with an area of 2,884 m2 ), and total usable area of 11, 326 m2, the number of flats is 147 (1+kk - 3+kk), the area of shops and services is 2,614 m2

Connection to the public sewerage system, public water supply, hot water pipeline, electricity via a new substation, rainwater disposal by a retention tank and a seepage object in the courtyard are proposed.

At present, the site is occupied by an older two-floor operational area of a hall type mainly. The subject of the auction is currently leased until 30.6.2023 with the possibility of extension with automatic renewal for another 3 months in case of interest of both parties.

In addition to the documents listed as attachments on this portal, we will provide access to the complete documentation already prepared in exchange for signing the Confidentiality Agreement.

 

Viewings:

On individually agreed dates.

Contact Ing. Pavel Čelikovský, tel. 777 721 510.

 

Address for viewings: U Papírny 100/2, Prague 7, Holešovice

 

Attachments are gradually being added

 

Contact:

Pavel Čelikovský

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Mobile: +420 777 721 510

Phone: +420 221 666 666

Předmět aukce
Pozemek parc.č. 283, jehož součástí je stavba Holešovice č.p. 100, a pozemek parc.č. 284, jehož součástí je stavba Holešovice č.p. 314, vše zapsáno na LV 4915 pro k.ú. Holešovice, obec Praha, se všemi součástmi a příslušenstvím a včetně využití koeficientů míry využití území, tj. koeficientů KPP (koeficient podlahové plochy) a KZ (koeficient zeleně) dle platného územního plánu hl.m. Prahy přináležejících pozemkům parc. č. 268/1, parc. č. 269 a parc. č. 270, vše v k.ú. Holešovice, obec Praha.
Chcete se účastnit aukce?

Soubory ke stažení
  Jak se zúčastnit aukce Bytový projekt Paper Block, Praha 7 - Holešovice.pdf
  Smlouva o součinnosti při využití koeficientů - vzor.pdf
  Rezervacni smlouva - vzor.pdf
  Kupní smlouva - vzor.pdf
  Závazné stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.pdf
  List vlastnictví.pdf
  Snímek pozemkové mapy.pdf
  PENB.pdf

Umístění objektu

Adresa
U Papírny 100/2 a 314/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka

Máte otázky?
Kontaktujte nás