Obchodní podmínky účasti v elektronické aukci


Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAVLAS, spol. s r. o., provozovaném na adrese www.internetove-drazby.cz, platné od 3.6.2015

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice základních pojmů
 3. Způsob a provedení aukce
 4. Aukční systém
 5. Práva a povinnosti smluvních stran vyhlašovatel, poskytovatel
 6. Aukční karta
 7. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
 8. Aukční jistota
 9. Podmínky účasti v elektronické aukci
 10. Odměny, poplatky a pokuty
 11. Průběh aukce
 12. Uzavření smlouvy s vítězem
 13. Povinnosti poskytovatele
 14. Podmínky zpracování a užití osobních údajů
 15. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu www.internetove-drazby.cz jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků aukce elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.internetove-drazby.cz. Označením pole „Souhlasím s Obchodními podmínkami“ poskytuje zájemce svůj souhlas s následujícím zněním Všeobecných obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí smlouvy o účasti v elektronické aukci, uzavírané mezi poskytovatelem aukce a zájemcem postupem dle č. IX. odst 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Zájemce stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Identifikační údaje poskytovatele aukce:
Poskytovatel: GAVLAS, spol. s r. o.
Sídlo: Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26019
IČ: 60472049
DIČ: CZ 60472049
E-mail: praha@gavlas.cz  

(dále též jen jako: „poskytovatel“)

II. Definice základních pojmů

obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky
poskytovatel“ - společnost GAVLAS, spol. s r. o., provozující webový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce
vyhlašovatel“ - je osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit
předmět aukce“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v aukční kartě
aukce“ - zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka aukce. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční kartou.
aukční karta“ - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v aukční kartě a těmito obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v aukční kartě přednost
zájemce o účast v aukci“ – uživatel portálu www.internetove-drazby.cz, který souhlasil s obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAVLAS, spol. s r. o., provozovaném na www.internetove-drazby.cz a registroval se do aukčního systému na www.internetove-drazby.cz pod svým uživatelským jménem a heslem, nebo se takto registroval do portálu www.elektronickedrazby.cz. Pokud je v obchodních podmínkách, aukční kartě, nebo na webovém portálu www.internetove-drazby.cz použit pojem „registrovaný uživatel“, má tento pojem stejný význam jako pojem „zájemce o účast v aukci“
účastník aukce“ – zájemce o účast v aukci, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o účasti v elektronické aukci, složil aukční jistotu, je-li požadována, splnil další podmínky uvedené v aukční kartě a byl mu povolen přístup do aukce
vítěz“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku
uživatel“ - osoba, která navštívila webový portál www.internetove-drazby.cz a užívá jeho funkcí
aukční systém poskytovatele“ - softwarové prostředí - internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce (dále jen aukční systém nebo jen systém)
elektronická aukční síň“ - část aukčního systému zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají mít účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce
přihlášení do aukce“ - přihlášením do aukce se rozumí učinění návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci
přijetí přihlášení do aukce“ - přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci
vyvolávací cena“ - je finanční částka stanovená aukční kartou, představující součet nejnižší možné ceny předmětu aukce a odměny poskytovatele
nabídka“ - je nabídka peněžité částky, učiněná účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven. Nabídka se činí výhradně formou příhozu.
minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční kartou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku
maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční kartou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální příhoz nemusí být stanoven.
aukční jistota“ - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční kartou sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze slouží k pokrytí nákladů spojených s aukcí, náhradě škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek vítězem aukce.
kupní smlouva“ - smlouva, která je přílohou příslušné aukční karty. Není-li přílohou aukční karty žádná smlouva, rozumí se kupní smlouvou smlouva, kterou uzavírá vítěz aukce s vyhlašovatelem (prodávajícím) a kterou dojde za podmínek v daném místě a čase pro tento typ smlouvy obvyklých k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce za nejvyšší cenu, kterou vítěz aukce nabídl, nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy, v níž se vítěz aukce zavazuje do určité doby uzavřít smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce (takovou smlouvou může být smlouva o převodu nemovité věci, smlouva o převodu movitých věcí, smlouva o převodu nehmotných hodnot, smlouva o převodu cenných papírů, smlouva o prodeji podniku, smlouva o postoupení pohledávek nebo i jiná smlouva, jejímž předmětem a účelem je převod vlastnického práva z prodávajícího na vítěze aukce (kupujícího) a s níž platné právní předpisy spojují takovéto účinky).
heslem“ se rozumí ochranný prvek pro přístup uživatele do aukčního systému, jejž určuje uživatel. Heslo musí mít alespoň 5 alfanumerických znaků. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím.
uživatelským jménem“ se rozumí údaj, který si uživatel sám zvolil a kterým se přihlašuje do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v aukčním systému.
ID nebo identifikátorem účastníka aukce“ se rozumí bezvýznamový identifikátor, který je účastníkovi aukce náhodně přidělen v rámci každé aukce, a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky aukce a veřejností.
elektronickým podpisem“ se rozumí uznávaný elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Seznam akreditovaných poskytovatelů se sídlem v ČR je uveřejněn na http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejich-kvalifikovanych-sluzeb-320051.aspx.

III. Způsob a provedení aukce

Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Aukce probíhá těmito formami:

 1. formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.
 2. formou tzv. anglické aukce s limitní cenou. U anglické aukce s limitní cenou se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu. Na rozdíl od anglické aukce (bez limitní ceny) je však stanovena limitní cena, pod kterou může vyhlašovatel rozhodnout, že předmět aukce neprodá.

IV. Aukční systém

Poskytovatel je společnost provozující internetový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce a účastníkovi aukce – kupujícímu nabízený předmět aukce poptat a v případě vítězství v aukci jej získat.
Poskytovatel jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat aukce vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu aukce na základě vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití.
Poskytovatel nenabízí v elektronických aukcích vlastní předměty aukce a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, smluv o postoupení nebo cesí mezi vyhlašovatelem a účastníkem aukce, pokud není v aukční kartě uvedeno jinak.

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

 1. počítač účastníka aukce musí být připojen k internetu
 2. pro bezproblémovou účast v aukci je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných webových prohlížečů v aktuální verzi: Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer

V. Práva a povinnosti smluvních stran - vyhlašovatel, poskytovatel

Vyhlašovatel na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem pověřuje poskytovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu aukce formou elektronické aukce.

VI. Aukční karta

Aukční kartou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patří:

 1. označení vyhlašovatele a poskytovatele
 2. forma aukce
 3. datum a čas zahájení a ukončení aukce
 4. označení a popis předmětu aukce
 5. vyvolávací cenu a stanovený minimální příhoz a maximální příhoz, který může účastník aukce učinit
 6. požaduje-li poskytovatel složení aukční jistoty, definuje aukční karta lhůtu a způsob pro její složení, číslo účtu, kde má být aukční jistota složena, výši aukční jistoty a způsob a lhůtu jejího vrácení, popř. zda je možno použít pro skládání aukční jistoty aukční peněženku,
 7. zda jsou požadována splnění dalších požadavků pro účast v aukci (jako např. zvláštní přihláška, čestné prohlášení apod.)
 8. datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce a organizační opatření k zabezpečení prohlídky
 9. lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem a vyhlašovatelem aukce
 10. lhůta pro uzavření kupní smlouvy, liší-li se proti obchodním podmínkám,
 11. další podmínky pro aukci, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční kartě a obchodními podmínkami mají přednost podmínky uvedené v aukční kartě
 12. případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční kartě nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční kartou

VII. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

  Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely aukce.
  Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky, případně návrh řešení.
  Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele.

VIII. Aukční jistota

 1. Poskytovatel je oprávněn po účastníkovi aukce žádat složení aukční jistoty, v takovém případě se může účastník aukce účastnit aukce až poté, co uhradí aukční jistotu, za podmínek uvedených v tomto článku. Aukční jistota však nemusí být požadována.
  Není-li v aukční kartě stanoveno jinak, platí následující ustanovení.
 2. Účastníkovi aukce, který je řádně registrován do aukčního systému a požádal prostřednictvím aukčního systému o účast v konkrétní aukci, je zasláno na emailovou adresu uvedenou zájemcem o účast v aukci při registraci do aukčního systému číslo účtu a jedinečný variabilní symbol, na který je možno aukční jistotu složit. Výše aukční jistoty je uvedena v aukční kartě. Účastník aukce se zavazuje, že tento variabilní symbol nesdělí ani jinak nezpřístupní třetí osobě a v případě porušení této povinnosti odpovídá poskytovateli za škodu tím vzniklou. V případě, že bude aukční jistota složena jinou osobou než účastníkem aukce, považuje se takto složená aukční jistota za jistotu složenou účastníkem aukce a účastník aukce odpovídá za případné škody tím vzniklé. Poskytovatel si může vyžádat souhlas od majitele účtu s použitím peněžních prostředků na úhradu aukční jistoty.
 3. Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu nejpozději do ukončení elektronické aukce. Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet nebo složením částky k rukám poskytovatele, pokud tuto možnost aukční karta připouští. Při požadavku na platbu aukční jistoty v jiné měně než Kč může z důvodu hospodárnosti poskytovatel umožnit složení aukční jistoty i na jiný účet než je uveden v aukční kartě, a to na náklady účastníka aukce.

 4. Složení jistoty automaticky zakládá právo účastníka aukce na účast v příslušné aukci a povinnost poskytovatele účastníkovi aukce tuto účast umožnit pouze za podmínek, uvedených v tomto odstavci. Složí-li účastník aukce aukční jistotu do 16 hod. pracovního dne, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den po složení aukční jistoty, umožnit účastníkovi aukce účast v aukci. Složí-li účastník aukce aukční jistotu později, prodlužuje se tato lhůta na 2 pracovní dny po složení Jistoty. Účast na aukci může být zamítnuta poskytovatelem pouze v případě, že se do ukončení aukce nedokončí ověření totožnosti účastníka aukce, je-li toto ověření požadováno.
  Umožněním účasti (zaktivněním) se rozumí umožnění účastníkovi aukce činit příhozy. O zaktivnění je účastník aukce vyrozuměn na emailovou adresu uvedenou účastníkem aukce při registraci do aukčního systému.

 5. Účastníkům, kteří se nestanou vítězi aukce, bude aukční jistota vrácena do 5 pracovních dnů ode dne skončení aukce na účet, který uvedl při registraci do aukčního systému, pokud tam uveden není, tak na účet, ze kterého byla aukční jistota poslána, a není-li ani ten, tak poštovní poukázkou na náklady účastníka. Při zahraniční platbě, popř. při platbě na účet v jiné měně nese náklady na vrácení účastník aukce a souhlasí, ze tyto náklady budou započítány proti vracené aukční jistotě.

VIIIa. Aukční peněženka

 1. Poskytovatel může umožnit skládání aukční jistoty prostřednictvím aukční peněženky, popř. může určit, že se aukční jistota skládá výhradně prostřednictvím aukční peněženky.
 2. Aukční peněženka umožňuje účastnit se více aukcí s jednou složenou aukční jistotou. Např., pokud se chce účastník účastnit více aukcí, ale koupit pouze jeden předmět aukce, postačuje mu složit pouze jednu aukční jistotu (tu nejvyšší) a dražit do té doby, než v některé aukci zvítězí. Pokud bude chtít koupit 2 předměty aukce, musí složit dvě nejvyšší aukční jistoty atd.
 3. Účastník je povinen složit na účet Poskytovatele Zálohu na aukční jistoty (tzv. nabít aukční peněženku), která slouží k úhradě aukčních jistot u aukcí, ve kterých účastník zvítězí. Zálohu na aukční jistotu a aukční jistotu účastník skládá na důkaz svého vážného zájmu o koupi předmětu aukce.
 4. Účastníkovi aukce, který je řádně registrován do aukčního systému a požádal prostřednictvím aukčního systému o nabití aukční peněženky, je zasláno na emailovou adresu uvedenou zájemcem o účast v aukci při registraci do aukčního systému číslo účtu a jedinečný variabilní symbol, na který je možno aukční jistotu složit. Částku, na kterou chce účastník aukční peněženku nabít, si v aukčním systému volí účastník sám. Nabíjet aukční peněženku může účastník aukce opakovaně.
 5. Účastník aukce se zavazuje, že tento variabilní symbol nesdělí ani jinak nezpřístupní třetí osobě a v případě porušení této povinnosti odpovídá poskytovateli za škodu tím vzniklou. V případě, že bude aukční peněženka nabita jinou osobou než účastníkem aukce, považuje se takto složená finanční částka za finanční částku složenou účastníkem aukce a účastník aukce odpovídá za případné škody tím vzniklé. Poskytovatel si může vyžádat souhlas od majitele účtu s použitím peněžních prostředků na úhradu aukční jistoty.
 6. Ustanovení čl. VIII odst. 3 těchto podmínek platí pro aukční peněženku obdobně.
 7. Učiní-li účastník v aukci na prodej konkrétního předmětu aukce příhoz, bude mu část Zálohy ve výši aukční jistoty pro tento konkrétní předmět aukce v Aukční peněžence zablokována, a poté, co jiný účastník této aukce učiní další příhoz (přehodí účastníka), bude mu tato část Zálohy ve výši aukční jistoty zase odblokována.
 8. Stane-li se účastník vítězem aukce, použije se v okamžiku vítězství část složené Zálohy ve výši aukční jistoty na úhradu této aukční jistoty, a tedy výše Zálohy bude o tuto částku snížena. S tím vyslovuje účastník souhlas.
 9. Pokud má účastník nějakou část Zálohy v aukční peněžence blokovanou, může v jiné aukci učinit příhoz pouze v případě, pokud neblokovaná část Zálohy v aukční peněžence je vyšší než aukční jistota, která je pro tuto aukci požadována.
 10. Účastníci aukce, kteří se nestali vítězi aukce, popř. kteří se rozhodli dále v aukcích nepokračovat, mohou požádat kliknutím na tlačítko Vypořádat aukční peněženku ve svém uživatelském účtu o vypořádání aukční peněženky. Zbývající část aukční peněženky po odečtu aukčních jistot u aukcí, ve kterých účastník aukce zvítězil, bude účastníkovi aukce vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy o vypořádání aukční peněženky požádal. Záloha na kauci (nebo její zbývající část) se vrací na číslo účtu, který účastník aukce uvedl při registraci do aukčního systému, pokud tam uvedeno není, tak na účet, ze kterého byla aukční jistota poslána, a není-li ani ten, tak poštovní poukázkou na náklady účastníka. Při zahraniční platbě, popř. při platbě na účet v jiné měně nese náklady na vrácení účastník aukce a souhlasí, ze tyto náklady budou započítány proti vracené Záloze na aukční jistotu.
 11. Od okamžiku, kdy účastník požádal o vypořádání aukční peněženky, se pro účely aukcí považuje aukční peněženka za nenabitou a tedy se účastník nemůže dalších aukcí, ve kterých je požadována aukční jistota, účastnit, ledaže by znovu aukční peněženku nabil.

IX. Podmínky účasti v elektronické aukci

 1. Aukce se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná v plném rozsahu, která je registrována v aukčním systému, která souhlasila s těmito obchodními podmínkami, která se přihlásila do konkrétní aukce, která uzavřela s poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci a která splnila veškeré podmínky pro účast v aukci dané obchodními podmínkami a aukční kartou. Součástí smlouvy o účasti v elektronické aukci jsou tyto obchodní podmínky, jakož i podmínky uvedené na aukční kartě, příslušející ke konkrétní aukci. Zájemce uzavírá s poskytovatelem smlouvu o účasti v elektronické aukci tímto postupem:

  1. Není-li v aukční kartě uvedeno, že poskytovatel vyžaduje ověření totožnosti:

   Po přihlášení do systému poskytovatele na www.internetove-drazby.cz pod svým uživatelským jménem a heslem a po kliknutí na konkrétní aukci zaškrtne pod aukční kartou pole "souhlasím s podmínkami, uvedenými v aukční kartě a se Všeobecnými obchodními podmínkami" a klikne na pole "Přihlásit se do aukce", čímž učiní poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o účasti v elektronické aukci. Po splnění tohoto postupu se zobrazí pod aukční kartou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo přijato" a zároveň toto oznámení bude odesláno zájemci do emailové schránky na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci, společně s jedinečným variabilním symbolem, pod kterým je nutno složit aukční jistotu (pokud je požadována) Smlouva o účasti v elektronické aukci je uzavřena okamžikem, kdy se zájemci objeví pod aukční kartou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo přijato" nebo okamžikem, kdy přijde zájemci toto oznámení do jeho emailové schránky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.

  2. Je-li v aukční kartě uvedeno, že poskytovatel vyžaduje ověření totožnosti:

   Po přihlášení do systému poskytovatele na www.internetove-drazby.cz pod svým uživatelským jménem a heslem a po kliknutí na konkrétní aukci zaškrtne pod aukční kartou pole "souhlasím s podmínkami, uvedenými v aukční kartě a s obchodními podmínkami" a klikne na pole "Přihlásit se do aukce"", čímž učiní poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o účasti v elektronické aukci. Po splnění tohoto postupu se zobrazí pod aukční kartou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo přijato" a zároveň toto oznámení bude odesláno zájemci do emailové schránky na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci, společně s jedinečným variabilním symbolem, pod kterým je nutno složit aukční jistotu (pokud je požadována) a společně se vzorem čestného prohlášení, které účastník aukce podepíše úředně ověřeným podpisem a doručí poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Po doručení tohoto prohlášení zašle poskytovatel zájemci o účast v aukci do emailové schránky oznámení o provedení ověření totožnosti a současně na profilu zájemce o účast v aukci zpřístupní u příslušné aukce pole "Účastnit se aukce". Úředně ověřený podpis může být nahrazen tak, že zájemce o aukci podepsané prohlášení naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí zaručený elektronický podpis a odešle emailem na adresu registrace@internetove-drazby.cz. Smlouva o účasti v elektronické aukci je uzavřena okamžikem, kdy se po kliknutí na pole "Přihlásit se do aukce" zájemci objeví pod aukční kartou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo přijato" nebo okamžikem, kdy přijde zájemci toto oznámení do jeho emailové schránky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.
   Je-li uživatel ověřeným uživatelem na portálu www.elektronickedrazby.cz a přihlásil-li se do portálu www.internetove-drazby.cz uživatelským jménem z portálu www.elektronickedrazby.cz, není čestné prohlášení s ověřením totožnosti dle předchozího odstavce vyžadováno.

  Nezávisle na tom, zda poskytovatel požaduje ověření totožnosti platí, že je-li účastníkem aukce manžel a budou-li na nabytí předmětu aukce použity prostředky SJM, účastník aukce prohlašuje uzavřením Smlouvy o účasti v elektronické aukci, že druhý manžel souhlasí s účastí v aukci a k podpisu kupní smlouvy tento souhlas doloží, popř. kupní smlouvu podepíší oba manželé. Nepředloží-li účastník aukce souhlas nebo nepodepíší-li kupní smlouvu oba manželé, je účastník aukce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši aukční jistoty.

 2. Účastník aukce je povinen při registraci uvést správně a pravdivě požadované identifikační údaje, zejména jméno příjmení, trvalé bydliště a datum narození, popř. název právnické osoby,. sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby oprávněné jednat a podepisovat za právnickou osobu a kontaktní údaje. Účastník aukce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba oprávněná jednat a podepisovat za právnickou osobu. Účastník aukce nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Účastník aukce je povinen ihned oznámit poskytovateli aukce případnou změnu identifikačních údajů nejpozději však při přihlášení do konkrétní aukce. Neoznámí-li uživatel poskytovateli včas změnu registračních údajů, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, přičemž nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčeno. Účastník aukce bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany poskytovatele v souladu s ust. § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb., zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Účastník aukce je povinen na vyzvání poskytovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení poskytovatelem aukce.
 3. Je-li účastník aukce registrován poskytovatelem aukce, zašle účastníkovi aukce poskytovatel jméno a heslo doporučeným dopisem do vlastních rukou nebo předá osobně. Účastník aukce se zavazuje ihned při prvním přihlášení heslo přidělené poskytovatelem změnit.
 4. Účastník aukce souhlasí, aby se poskytovatel seznámil s osobními údaji účastníka aukce, a aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely aukce a v nutném rozsahu postoupil uvedené údaje vyhlašovateli; účastník aukce souhlasí s tím, aby poskytovatel osobní údaje účastníka aukce vedl ve svém archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci; to platí i o osobních údajích vybraného účastníka aukce, popřípadě dalšího účastníka aukce, s nímž bude uzavřena smlouva na prodej předmětu aukce o jejich archivaci vyhlašovatelem.
 5. Účastník aukce je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména pak jméno a heslo před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení aukce, že má důvodné pochybnosti o tom, že k jeho jménu a heslu získala přístup třetí osoba.
 6. Zájemcem o účast v aukci se stává také taková právnická či fyzická osoba, která se řádně zaregistruje jako uživatel, jenž se hodlá účastnit elektronických dražeb na portálu www.elektronickedrazby.cz.

Účastník aukce se zavazuje k následujícímu nakládání s důvěrnými informacemi:

 1. Důvěrné informace zahrnují:
  1. informace, data a údaje týkající se vyhlašovatele, poskytovatele a předmětu aukce, které byly účastníkovi aukce zpřístupněny v souvislosti s elektronickou aukcí, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby) či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení);
  2. veškeré informace, dokumenty a záznamy obsahující informace o vyhlašovateli nebo předmětu aukce, které budou předávány v magnetické, elektronické nebo písemné podobě nebo které se budou nacházet v informační místnosti (ftp server - datové úložiště, dostupné dle specifikace v aukční kartě);
  3. rozbory, kompilace, grafy, studie a jiné údaje a materiály vyhotovené účastníkem aukce nebo osobami, kterým účastník aukce informace o vyhlašovateli nebo předmětu aukce poskytl, obsahující či jinak vyjadřující informace, jež jsou popsány v předchozích dvou odstavcích nebo byly vytvořeny na jejich základě;
 2. Důvěrné informace nezahrnují informace, které:
  1. v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo které se, aniž by došlo k porušení právních povinností, staly veřejně známými poté, co byly účastníkovi aukce nebo osobám jím zmocněným poskytnuty;
  2. byly nezávisle na vyhlašovateli a poskytovateli získány účastníkem aukce, jeho poradci či společníky, a to jinak než porušením právních povinností;
  3. byl účastník aukce povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené povinnosti, za předpokladu, že účastník aukce bude neprodleně informovat poskytovatele, že se na něho taková zákonem uložená povinnost vztahuje;
  4. nebo poskytl účastník aukce třetím osobám s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
 3. Účastník aukce se zavazuje, že bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách nebo způsobem, který bude následně mezi poskytovatelem a účastníkem aukce dohodnut.
 4. Účastník aukce se zavazuje uchovávat poskytnuté důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s dále uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici.
 5. Účastník aukce se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých důvěrných informací.
 6. Účastník aukce bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace nesdělí ani je jinak nezpřístupní jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům účastníka aukce, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro účely aukce. Účastník aukce je povinen zavázat osoby, jimž důvěrné informace poskytne, povinností chránit důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro účastníka aukce těmito obchodními podmínkami. Účastník aukce odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.
 7. Účastník aukce se dále zavazuje, že pokud se nestane vítězem, bezodkladně po jeho skončení zničí veškeré dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující důvěrné informace (včetně vymazání jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli záznamovém médiu).
 8. Účastník aukce bere na vědomí, že informace o vyhlašovateli, poskytovateli či další údaje, které mu budou v průběhu aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Účastník aukce se zavazuje zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a rovněž jako s důvěrnými informacemi podle těchto obchodních podmínek.

X. Odměny, poplatky a pokuty

 1. Odměny a pokuty hrazené účastníkem aukce:
  1. není-li v aukční kartě uvedeno jinak, zavazuje se účastník aukce, pokud se stane vítězem aukce, uhradit poskytovateli aukce odměnu ve výši 5% z ceny vč. DPH, kterou vítěz aukce za předmět aukce nabídl, je-li předmětem aukce nemovitá věc a 20% z ceny vč. DPH, kterou vítěz aukce za předmět aukce nabídl, je-li předmětem aukce movitá věc. Odměna je zahrnuta ve vyvolávací ceně i dosažené ceně, tzn. že dosažená cena je cenou konečnou a zahrnuje v sobě již odměnu poskytovatele aukce.
  2. účastník aukce souhlasí s tím, že aukční jistota bude přednostně použita poskytovatelem na úhradu odměny poskytovatele. Poskytovatel do 10 dnů ode dne, kdy bude zaplacena dosažená cena v plné výši nebo v případě nemovité věci, kdy se od vyhlašovatele dozví, že došlo ke vkladu vlastnického práva na vítěze aukce, vystaví vítězi aukce daňový doklad – fakturu o zaplacení.
  3. účastník aukce složením aukční jistoty souhlasí, že stanovená odměna poskytovatele je spravedlivou odměnou za organizaci aukce, a že plně akceptuje jak její výši, tak způsob její úhrady,
  4. v případě, že účastník aukce, který se stane vítězem, poruší své povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy o účasti v elektronické aukci, tedy povinnosti plynoucí z aukční karty nebo z těchto obchodních podmínek, a to zejména následujícími způsoby:
   • neučiní-li neodvolatelný návrh na uzavření kupní smlouvy ve lhůtě, stanovené obchodními podmínkami a způsobem v obchodních podmínkách stanoveným, a to ani v dodatečné lhůtě, byla-li dodatečná lhůta stanovena, nebo
   • odvolá-li svůj návrh na uzavření kupní smlouvy před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu vyhlašovatelem, nebo
   • bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými závazky nebo
   • učiní neodvolatelný návrh kupní smlouvy v pozměněném znění nebo
   • neuhradí kupní cenu či ji neuhradí úplně či včas nebo
   • neuhradí odměnu poskytovatele, pokud je požadována a uvedena v aukční kartě nebo
   • je osobou, která je na základě ustanovení v aukční kartě z aukce vyloučena,
   ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši aukční jistoty a poskytovatel je oprávněn si tuto aukční jistotu započíst oproti svému nároku na zaplacení smluvní pokuty. Není-li však aukční jistota požadována, je vítěz aukce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši odměny, která by poskytovateli náležela výpočtem dle čl. X odst. 1 obchodních podmínek.

XI. Průběh aukce

Do elektronické aukční síně se vstupuje zadáním jména a hesla z webové adresy www.internetove-drazby.cz. K dispozici je seznam dostupných aukcí, z něhož lze vybrat a zobrazit stránku s podrobnostmi o konkrétní aukci.

 1. Průběh anglické aukce
  Aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených aukční kartou v reálném čase elektronické aukční síně. Od tohoto okamžiku je umožněno účastníkům aukce činit příhozy na stránce s podrobnostmi o konkrétní aukci. Aukce probíhá tak, že se od vyvolávací ceny postupuje směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů.
  Doba trvání aukce je stanovena příslušnou aukční kartou.
  Ukončení aukce je stanoveno příslušnou aukční kartou.
  Vyvolávací cena pro elektronickou aukci je stanovena příslušnou aukční kartou.
  Minimální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční kartou.
  Maximální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční kartou nebo není stanoven vůbec.
  Vítězem se stane ten účastník aukce, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší.
  Aukce trvá po dobu stanovenou v aukční kartě. Učiní-li však kterýkoliv účastník aukce příhoz 3 a méně minut před skončením aukce, prodlužuje se aukce o 3 minuty, počítáno od posledního příhozu, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce aukce jsou účastníci aukce informováni na stránce s podrobnostmi o aukci.
  Ve výjimečných případech může být stanoven tzv. pevný konec aukce, což je nejzazší časový okamžik, kdy aukce končí, přestože byl 3 a méně minut před tímto pevným koncem učiněn příhoz. Je-li pevný konec stanoven, je uveden v aukční kartě.

 2. Průběh anglické aukce s limitní cenou
  Anglická aukce s limitní cenou probíhá identicky jako anglická aukce s následující výjimkou.
  Vyhlašovatel může pro danou aukci stanovit tzv. limitní cenu, tedy minimální kupní cenu, za kterou je ochoten předmět aukce prodat. V případě, že je u aukce zadána limitní cena, znamená to, že vyhlašovatel sdělil tuto limitní cenu poskytovateli před začátkem aukce.
  O tom, zda byla dosažena limitní cena, jsou informováni účastníci aukce až po skončení aukce. V případě, že v průběhu aukce nebude dosažena limitní cena, může vyhlašovatel aukce po skončení aukce rozhodnout, že předmět aukce neprodá. V případě, že v průběhu aukce je dosažena limitní cena, aukce pokračuje dále už podle pravidel anglické aukce bez limitní ceny.
  V případě, že vítěz aukce hradí poskytovateli odměnu, poskytovatel zadá limitní cenu do aukčního systému navýšenou o odměnu poskytovatele vypočtenou z úrovně limitní ceny.

Evidence účastníků
Součástí systému je evidence jednotlivých účastníků aukce, jsou automaticky zakázány nekorektní vstupy do aukcí. Je kontrolován časový průběh aukce, včetně nastavitelných limitů pro provedení příhozu.

Poskytovatel aukčního systému
zajišťuje kompletní provoz aukčního systému. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání a editaci aukcí, dohlíží nad průběhem aukcí, prezentuje výsledky aukcí. Poskytovatel nemůže být sám vyhlašovatelem aukcí.

Přístup k aukcím
Vstup do systému je zabezpečen šifrováním pomocí SSL.

XII. Uzavření smlouvy s vítězem

Není-li v aukční kartě uvedeno jinak, je vítěz aukce povinen ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční kartě podepsat kupní smlouvu (v případě nemovité věci s úředně ověřeným podpisem) a učinit vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření kupní smlouvy tak, že předá poskytovateli kupní smlouvu, podepsanou vítězem aukce s úředně ověřeným podpisem do 5 dnů po skončení aukce. Vítěz bere na vědomí a souhlasí s tím, že je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu, kterou má vyhlašovatel na přijetí návrhu, přičemž lhůta pro podepsání smlouvy vyhlašovatelem (prodávajícím), neboli přijetí návrhu vyhlašovatelem, je 10 pracovních dnů po předání kupní smlouvy, podepsané účastníkem aukce, poskytovateli.
Je-li k aukční kartě přiložen vzor kupní smlouvy, je vítěz aukce povinen uzavřít kupní smlouvu postupem uvedeným výše pouze ve znění tohoto vzoru kupní smlouvy.
Odchylky od způsobu uzavření smlouvy jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran kupní smlouvy.

XIII. Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení.
Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům aukce.
Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v elektronické aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky.
V případě, že se zájemce stane vítězem a ve výše uvedené lhůtě učiní vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření kupní smlouvy dle ustanovení těchto obchodních podmínek a následně nebude kupní smlouva uzavřena z důvodu na straně vyhlašovatele, bude složená Jistota zájemci vrácena do 5-ti pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro přijetí návrhu kupní smlouvy vyhlašovatelem na účet účastníka aukce uvedený v záhlaví této smlouvy.
V případě, že nabídka účastníka aukce bude nižší než nabídka vítěze nebo poskytovatel nevyhlásí vítěze, pak bude účastníkovi aukce Jistota vrácena do pěti pracovních dnů ode dne skončení Aukce, a to na účet účastníka aukce uvedený v záhlaví této smlouvy.

XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údajů

 1. Souhlas ke zpracování osobních údajů
  Administrátor je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg. číslem:00008041.Tím, že účastník aukce sdělí poskytovateli aukce své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb elektronických aukcí, uděluje tím poskytovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas účastník aukce na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu poskytovatele. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla poskytovateli elektronických aukcí vyslovuje účastník aukce souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení nebo propagační materiály poskytovatele či jeho obchodních partnerů. Nesouhlasí-li účastník aukce s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení nebo propagační materiály poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně nebo písemně poskytovateli sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.
 2. Účel a podmínky zpracování osobních údajů
  Poskytovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle těchto obchodních podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze zákazníků poskytovatele a jím provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin jednotlivých projektů, obchodních sdělení či propagačních materiálů poskytovatele elektronických aukcí anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Poskytovatel elektronických aukcí prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno.
  V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., má zákazník elektronických aukcí právo požadovat na poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

XV. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel negarantuje rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se účastník aukce účastní. Uživatel je povinen mít nainstalován internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 12 a vyšší, Google Chrome 26 a vyšší, nebo Safari 5.1.5 a vyšší.

Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.internetove-drazby.cz. Poskytovatel zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně poskytovatele, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Účastníci aukce nejsou oprávněni při účasti na aukcích používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům aukce, popřípadě by mohly ovlivnit průběh aukce, či samotný chod portálu www.internetove-drazby.cz.

V případě nedostupnosti nebo omezené dostupnosti portálu www.internetove-drazby.cz je poskytovatel oprávněn aukci prodloužit.

V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná. Poskytovatel a účastník aukce souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti.

Poskytovatel a účastník aukce souhlasí, že na adresu jím uvedenou mu lze doručovat písemnosti. Písemnosti jim určené zasílané doporučeně na uvedenou adresu budou považovány za doručené uplynutím 10 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popřípadě o jejich uložení nedozvěděl; za případné pochybení pošty poskytovatel nenese odpovědnost. Z toho důvodu vyhlašovatel i účastník aukce sdělí poskytovateli svou emailovou adresu a ve vlastním zájmu obdržení emailů jim zaslaných poskytovatelem potvrdí a současně zajistí, aby k emailovým zprávám poskytovatelem zasílaných, neměla přístup třetí osoba.

Vyhlašovatel ani poskytovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v elektronické aukci.

Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit.

Účastníci aukce berou na vědomí, že vyhlašovatel má právo odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do podpisu kupní smlouvy.

Upozornění poskytovatele
Poskytovatel upozorňuje uživatele aukčního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin. Poskytovatel současně upozorňuje uživatele systému na skutečnost, že v případě nesplnění podmínek pro účast v aukci, včetně podmínek pro nabývání nemovitých věcí na území České republiky cizími státními příslušníky ve smyslu příslušných ustanovení devizového zákona včetně a dalších obecně závazných právních předpisů a vydražení nemovité věci takovým uživatelem, tento odpovídá za škodu, kterou tím způsobil.

Změny Všeobecných obchodních podmínek
Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.internetove-drazby.cz. Účinnosti nabývají nové Všeobecné obchodní podmínky dnem jejich zveřejnění na portálu www.internetove-drazby.cz, nestanoví-li poskytovatel termín pozdější. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znění obchodních podmínek.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v aukčním systému společnosti GAVLAS, spol. s r.o. provozovaném na adrese www.internetove-drazby.cz a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

   

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 3. 6. 2015 a nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

 

V Praze dne 1. 6. 2015

GAVLAS, spol. s r. o.
Ing. Ivo Gavlas
jednatelKe stažení:

  Obchodní podmínky.pdf