Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce
ukončená
Harrachov (CZ) /Jakuszyce (PL) - pozemek 9.000 m2 u nejmodernějšího evropského lyžařského, biatlonového a cyklotrialového centra Polana Jakuszyce
Začátek aukce
29.7.2022, 10:00
Konec aukce
2.8.2022, 15:30
Minimální příhoz
100 000 Kč
Nejnižší podání
59 700 000 Kč
Vydražená cena

Aukce skončila.

Nevydraženo.Cena dosažená vydražením činí


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukceČíslo
P/1/8/22
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

English version below

  

Harrachov (CZ)/Jakuzsyce (PL)


Prodej pozemku 9.000 m2 s budovami staré celnice (mimo KRNAP). Celnice leží přímo na česko-polské hranici, 0,9 km od letos otevřeného nejmodernějšího evropského lyžařského, biatlonového a cyklotrialového sportovního centra Polana Jakuszyce DSC (880 m. n .m.) - biatlonový a běžkařský stadion, 100 km běžeckých tratí, stovky km cyklotras, 22 km single tracků . Ideální poloha pro výstavbu hotelu či jiného ubytovacího zařízení a služeb, neboť v Jakuszycích jsou pouze 3 malé hotely.


Rozsáhlá síť běžkařských tratí Jakuszyce je napojena na běžkařské tratě na české straně Jizerských hor a je nazývána „polskou Aljaškou“. sníh se zde díky nadmořské výšce 880 m. n m. drží do pozdního jara.

 

Vlastní areál celnice o ploše 9.000 m2 je posledních několik let nevyužívaný. Hlavní budova má 4 podlaží, z nichž dvě jsou z východní strany zcela pod terénem. Užitná plocha dle znaleckého posudku 1676 m2, celková zastavěná všech podlaží 2887 m2. Svislé konstrukce jsou zděné, zastřešení dřevěným krovem.


Budova restaurace má dvě podlaží, z východní strany je spodní zcela pod terénem. Užitná plocha dle znaleckého posudku 283 m2 celková zastavěná plocha všech podlaží 586 m2. Svislé konstrukce jsou zděné, zastřešení dřevěným krovem.

Přístup k areálu celnice je z hlavní silnice.


Dle územního plánu se areál nachází v ploše OV – plochy občanského vybavení s hlavním využitím pro stavby a zařízení pro veřejnou občanskou vybavenost a přípustným využitím pro ubytovací, stravovací služby, drobné provozovny obchodu a služeb provozovaných v rámci staveb občanského vybavení. Město Harrachov uskutečnilo jednání na Stavebním úřadu v Tanvaldu a s vedením KRNAP ohledně podmínek stanovených platným územním plánem, při kterém nic nenasvědčovalo, že by něco případné změně územního plánu bránilo (navýšení počtu podlaží, celkové výšky, podílu maximální zastavěné plochy, podílu jednotlivých funkcí). Při posuzování se ale vždy vychází z konkrétního projektu, ke kterému se město vyjadřuje.


Zásobování vodou je řešeno ze dvou vlastních vrtů.  Elektřina je napojena z vlastní trafostanice z roku 1993 na pozemku areálu, vlastníkem je ČEZ Distribuce, a.s., instalovaný výkon je 630 kVA. Odpadní vody byly sváděny do tříkomorového biologického septiku s přepadem do trativodu. Stav všech staveb je neudržovaný.

 

Prohlídka:

  • Středa 13. 7. 2022, 11:00 hod.

Areál si můžete prohlédnout v uvedeném čase, není třeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat. Kontakt Ing. Pavel Čelikovský, tel. 777 721 510.

  

Zodpovědná osoba:

Ing. Pavel Čelikovský

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Mobil: 777 721 510

Tel.: 221 666 666

 

English version

  

Harrachov (CZ)/Jakuzsyce (PL)


Sale of a plot of 9,000 m2 - former customs area (outside KRNAP). The customs area is located right on the Czech-Polish border, 0.9 km from this year's opened most modern European ski, biathlon and cyclotrial sports center Polana Jakuszyce DSC (880 m above sea level) - biathlon and cross-country skiing stadium, 100 km of cross-country trails, hundreds of km of cycling routes, 22 km of single tracks. It is ideal location for a hotel or other accommodation facility and services development, as there are only 3 small hotels in Jakuszyce.

The extensive network of cross-country ski trails Jakuszyce is connected to cross-country skiing trails on the Czech side of the Jizera Mountains and is called "Polish Alaska". Snow remains here until late spring thanks to the altitude of 880 m.

The customs area of 9,000 m2 has been unused for the last few years. The main building has 4 floors, two of which are below the terrain from the east side. Usable area according to expert opinion is 1676 m2, total built-up of all floors accounts for 2887 m2. Vertical structures are brick, roofed with a wooden truss.
Adjacent Restaurant building has two floors, the lower one is below the terrain from the east side. Usable area according to expert opinion amounts 283 m2, total built-up area of all floors 586 m2. Vertical structures are brick, roofed with a wooden truss.
Access to the customs area is from the main road.

According to the zoning plan, the area lies within the area of the Civic Centre - areas of civic amenities with the main use for buildings and facilities for public civic amenities and permissible use for accommodation, catering services, small businesses and services operated within the framework of buildings of civic amenities. The town of Harrachov held a meeting at the Building Office in Tanvald and with the KRNAP management regarding the conditions set out in the valid zoning plan, during which there was no indication that anything would prevent any potential change in the zoning plan (an increase in the number of floors, the total height, the share of the maximum built-up area, the share of individual functions). However, the assessment is always based on a specific project to which the city comments.

The water supply is provided with two own deep drilled wells.  Electricity is connected from its own transformer station from 1993 on the land of the complex, owned by ČEZ Distribucea.s., the installed capacity is 630 kVA. The wastewater was diverted into a three-chamber biological septic tank with an overflow into the drain. The condition of all buildings is unmaintained.

Viewing:

  • Wednesday 13 July 2022 at 11:00 A.M.

You can view the area at the specified time, there is no need to make an appointment.

Any further extraordinary viewings only after agreement with the provider, their holding cannot be claimed. Contact: Pavel Čelikovský, 777 721 510.

  

Contact:

Ing. Pavel Čelikovský

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Mobile: 777 721 510

Phone: 221 666 666

Předmět aukce
Pozemek parc. č. St. 578/1, jehož součástí je stavba Nový Svět, č.p. 371 (stavba stojí na pozemku parc.č.  St 578/1 a St. 578/2 – pozemek jiného vlastníka - LV 84), pozemek parc. č. St. 579, jehož součástí je stavba Nový Svět, č.p. 444, pozemek parc. č. St. 580, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek parc. č. St. 967, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek parc. č. St. 1122, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek parc. č. 1025/15, pozemek parc. č. 1028/113,  pozemek parc. č. 1028/222 a pozemek parc. č. 1028/226 vše v k.ú. Harrachov, obec Harrachov, včetně všech součástí a příslušenství.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta Harrachov.pdf
  Dodatek č. 1 k aukční kartě: Dodatek č. 1 aukční karty - Harrachov.IGN.pdf


  Rezervacni smlouva - vzor.pdf
  Kupní smlouva - vzor.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Harrachov.pdf
  Základní charakteristika.pdf
  List vlastnictví k 16.5.20221.pdf
  SPM areál.pdf
  SPM včetně pozemku s vrty pro čerpání vody.pdf
  Územně plánovací informace celnice.pdf
  Příloha k územně plánovací informaci celnice.pdf
  Vyjádření Města Harrachov k územnímu plánu.pdf
  Půdorys - hlavní budova,casino 1.NP.pdf
  Půdorys Hlavní budova-casino 2. NP.pdf
  Půdorys Hlavní budova - casino 1.PP.pdf
  Půdorys Restaurace 1.NP, Řez.pdf
  Půdorys Restaurace 1.PP.pdf
  Půdorys obě budovy a krček (2.PP hlavní budova, 1.PP restaurace).pdf
  Původní zastavovací plán.pdf
  Povolení nakládání s vodami.pdf
  Protokol po zkoušce pitné vody.pdf
  Znalecký posudek 1670-34 Celnice Harrachov.pdf

Umístění objektu

Adresa
Nový svět 371, 512 46 Harrachov - Nový Svět

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka

Máte otázky?
Kontaktujte nás